Wat te doen

1. Controleer of de geldende protocollen strikt worden nagekomen.

2. Overweeg of u nu al in deze eerste fase deskundige externen gaat raadplegen. Hierbij geldt: beter te vroeg dan te laat. Zie bijvoorbeeld SMPR die gemeentebegeleiders biedt.

Zie www.smpr.nl/

TEKST LOOPT VERDER ONDER DE FOTO

Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samenkomst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website
zie ook bij hoofdstuk over WOORDVOERDER www.misbruikindekerk.nl/woordvoerder/

3. Zorg vanaf het begin voor zeer beperkte bekendmaking van de problemen. Doe dit bij voorkeur in overleg met deskundige externen. Zo voorkom je roddel en verdachtmaking. Belangrijk is dat het bestuur bekend maakt de kwestie te kennen en onderzoek doet en dat alleen het bestuur vragen beantwoordt. Bij alle overwegingen geldt dat het belang van het vermoedelijke slachtoffer prioriteit heeft, tenzij wetgeving en/of veiligheidsaspecten zwaarder wegen.

Zie hier over op www.smpr.nl/

4. Neem snel contact op met de politie om maatschappelijke onrust te voorkomen. Dit kan nooit te vroeg, maar wel te laat. Politie, Openbaar Ministerie, gemeente, hulpverlening en kerkbestuur volgen dan allemaal het landelijk Protocol Maatschappelijke Onrust. De wijze van woordvoering/communicatie vindt daarbij in nauw overleg plaats.

Zie www.ifv.nl/kennisplein/Documents/201311-handreiking-aanpak-deigende-maatschappelijke-onrust-midden-nederland.pdf.  

Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samenkomst eredienst klef handtastelijk geheimhouding
toedekken of ontdekken?
Efeziërs 5:11
 

Wat NIET doen

 • Proberen de kwestie binnenskamers te houden, door het ‘met elkaar’ en op vermeende “Bijbelse” wijze op te lossen.
  • Vaak klinkt het argument: ‘als het bekend wordt, geeft het de gemeente zo’n slechte naam’, dit is een drogreden; zonden komen overal voor. Ook in ‘onze kerk’ worden fouten gemaakt, vele kleine en af en toe ook grote, grove en heftige. Wie handelt uit bezorgdheid over de mening van de buitenwacht, zet God buitenspel. God heeft onze bescherming niet nodig. Hij is de Waarheid en Hij is transparant. Wij hoeven de Naam van God niet te redden. Het toedekken van deze zonden is funest en schijnheilig.
 • Het proces laten begeleiden door iemand die niet ter zake kundig is.
  • Vanaf het directe begin (hoe eerder hoe beter) is expertise van buitenaf noodzakelijk.
 • Zelf (voorbarige) conclusies trekken of proberen de waarheid te achterhalen.
  • Waarheidsvinding is de taak van politie of een externe commissie.
 

Partijvorming

verdeeldheid en partijschappen, niet zo geordend en netjes meestal als op deze foto

Of het nu gaat om feiten of vermoedens, zedenzaken (zoals aanranding, verkrachting, incest, kinderpornografie, schennis) leiden vaak tot maatschappelijke onrust, zeker ook in geval van misbruik binnen de kerk.

Seksueel misbruik heeft vrijwel altijd een grote en ontwrichtende invloed op een kerkgemeenschap. Dit zijn processen die echt alles overhoop halen, kerken kunnen doen splitsen en zonder deskundige coaching niet in de hand te houden zijn.

Vaak ook ontvlammen oude strijdpunten en verwijten, met partijvorming als gevolg. Zie bij www.misbruikindekerk.nl/politie/

Intimidatie ontering Machtsmiddel zingeving Onderdrukking pressie controle dwang drang moeten verplicht structuur gezag Seksueel misbruik kerk gemeente grensoverschrijdend gedrag ehbo predikant spreker voorganger pastor pastoor ouderling diaken jeugdleider samen komst eredienst klef handtastelijk geheimhouding schending, schennis onteren mobbing sekte MEDEDELINGEN bekendmaking geheimhouding onrust communicatie beleid wijsheid gemeenteblad kerkpagina weekbericht beamer mededelingenbord appgroep facebook website aanstoorgeven belemmeren lastigvallen tegenwerken schandvlekking schennis eerbaarheid Algemeen Doopsgezinde Sociëteit Anglicaanse Kerk Broederschap van Pinkstergemeenten Christelijke Gereformeerde kerken in Nederland Evangelisch-Lutherse kerk Evangelische Alliantie Vlaanderen Evangelische Broedergemeente Gereformeerde Gemeenten Gereformeerde Kerken in Nederland Gereformeerde Kerken in Nederland Vrijgemaakt Kerkgenootschap der Zevendedag Adventisten Nederlands Gereformeerde Kerken Nederlandse Hervormde Kerk Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap Oud-Katholieke Kerk Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap Remonstrantse Broederschap Rooms-Katholieke Kerkprovincie België Rooms-Katholieke Kerk Unie van Baptisten Gemeenten Verbond van Liberaal-Religieuze Joden Verenigde Protestantse Kerk in België Vrije Evangelische Gemeenten basiliek, bedehuis, godshuis, kapel, kathedraal, kerkgebouw, moskee, synagoge, tempel. kerk ecclesia, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkgezindte

Gemeentebegeleider inschakelen

Wanneer er sprake is van seksueel misbruik of overspel, of er zijn geruchten of vermoedens daarover, maakt dat in de kerk of geloofsgemeenschap al snel drie verschillende reacties los. Namelijk van diegenen die: • A. het slachtoffer geloven • B. het slachtoffer niet geloven • C. neutraal willen blijven of geen mening (willen) hebben. Die reacties kunnen verworden tot stellingnames en vaste overtuigingen, waarbij de verschillende partijen niet meer voor rede vatbaar zijn. Na verloop van tijd krijgt elke groep zijn eigen ‘voormannen/-vrouwen’ en ontstaat er strijd. Daarbij komen meestal ook oude scheidslijnen en oude conflicten opnieuw tot leven. Daarom kan beter te vroeg dan te laat een deskundige ‘gemeentebegeleider’ worden ingeschakeld. Zie daarvoor bij de SMPR.

www.smpr.nl/

 

Terug naar boven www.misbruikindekerk.nl/kerkbestuur/

Naar homepage in nieuw tabblad www.misbruikindekerk.nl/